o nás | čo ponúkame | referencie | príklady | kontakt
Katarína Šinská - stavebné rozpočty
Vašinova 61
949 01 Nitra
Email:  sinska@rozpoctar.sk
Mobil:  0905 297 319

O NÁS


Ponúkame profesionalitu, zodpovednosť a seriózny prístup ku každému klientovi.

Kvalitný rozpočet, kalkulácia stavebných nákladov a vytendrované subdodávky šetria peniaze investora a vytvárajú zisk pre stavebnú firmu.

Najpresnejším stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet s výkazom výmer s odvolávkami na čísla stavebných výkresov. Dobrý rozpočet sa najviac približuje k cene za zrealizovanie diela. Investor potrebuje bez problémov vybrať dodavateľskú firmu. Stavebná firma , stavebný dozor potrebuje presne vedieť určiť o aké práce sa jedná, a správne vykalkulovať cenu za tieto stavebné práce.


Podklady používané pri oceňovaní:

Skúsenosti

Projektové podklady:
 • obhliadka stavby
 • architektonická štúdia
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
 • dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
 • dokumentácia pre realizáciu stavby(DRS)
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby(DSV)
 • jednostupňový projekt (JP)
 • tendrová dokumentácia(TD)

Dôležité doklady:
 • stavebné povolenie
 • vyjadrenia k platnému stavebnému povoleniu
 • návrh zmluvy o dielo
 • zmluva o dielo
 • geologický prieskum
 • výškopis a polohopis stavby

Doporučené podklady:
 • fotodokumentácia jestvujúce stavu (pri rekonštrukciách)
 • fotodokumentácia územia, kde sa bude stavba realizovať

Dodanie projektovej dokumentácie objednávateľom:
 • 1x v tlačenej forme
 • 1x v digitálnej forme

Dodanie spracovaného rozpočtu:
 • 2x v tlačenej forme rozpočet, výkaz výmer
  (v prípade požiadavky investora aj cenové ponuky)
 • 1x CD rozpočet, výkaz výmer (MS EXCEL výstup z programu CENKROS)
  (v prípade požiadavky investora aj vo formáte KZ - archív CENKROS)

Skúsenosti používané pri oceňovaní:

Skúsenosti

25 ročná prax v stavebnej firme Váhostav na pracovných pozíciách : majster stavebnej výroby, stavebný technik na stavbách, technik previerky projektovej dokumentácie, odborný ekonóm odd. prípravy stavieb, samostatný odb. ekonóm kalkulácii a cien, kontrola fakturácie v spojení s takmer 20 ročnou praxou oceňovania stavieb a tvorby stavebných rozpočtov znamená obšírne znalosti z daného odboru. Spolupracujeme s firmou KROS a.s. a CENEKON a.s. na tvorbe databáz. Pracujeme aj na mandátnu zmluvu pre stavebné firmy pri získavaní zákaziek.


Nástroje používané pri oceňovaní:

CENKROSplus

Pri oceňovaní stavieb používame softvér CENKROS 4 od firmy Kros a.s. Sme držiteľmi platného certifikátu pre program CENKROS 4 a cenovú sústavu CENEKON. Pracujeme s najnovšími databázami.

Cenkros 4 umožňuje rýchlo a kvalitne pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.


© 2024 www.rozpoctar.sk