o nás | čo ponúkame | referencie | príklady | kontakt
Katarína Šinská - stavebné rozpočty
Vašinova 61
949 01 Nitra
Email:  sinska@rozpoctar.sk
Mobil:  0905 297 319

DOTAZNÍK


V prípade záujmu o školenia v oblasti rozpočtov stavieb vyplňte tento dotazník, ktorý nám pomôže bližšie špecifikovať Vaše potreby a tak zefektívniť našu vzájomnú komunikáciu.

Názov firmy:


Meno a priezvisko:


Telefónny kontakt:


E-mailový kontakt:


1. Mali by ste záujem o školenie rozpočtárov?

Áno Nie

Všeobecná časť – učastníci ktorí ovplyvnujú cenu diela, rozdelenie stavebného diela, obstaranie investičného zámeru, predprojektová príprava, projektová príprava, štruktúra cien stavebných prác a cenníkov, členenie nákladov stavieb zostavenie rozpočtu formou odbytového rozpočtu z PD + program Cenkros plus a práca s daným programom.

2. Mali by ste záujem o školenie "Spracovanie cenových ponúk do súťaže a vyhodnotenie súťaže"?

Áno Nie

Oboznámenie sa z verejným obstarávaním, spracovanie cenovej ponuky do súťaže, kontrola predloženého výkaz-výmer, zabezpečenie ponuky na subdodávky, ich vyhodnotenie a spracovanie v rozpočte, kalkulácia nosnej položky v cenovej ponuke, výpočet vlastnej réžie, evidencia CP, vyhodnotenie úspešnosti alebo neúspešnosti cenovej ponuky.

3. Mali by ste záujem o školenie "Ako sa orientovať v cenových ponukách"?

Áno Nie

Oboznámenie investora, stavebného dozoru - ako sa orientovať v cenových ponukách, ich správne vyhodnotenie, štruktúra stavebných prác, členenie nákladov stavieb, preukázanie individuálnych položiek, tvorba R položiek, čo má obsahovať a na čo nezabudnúť pri zmluve o dielo, sledovanie prestavanosti programom Cenkros, konečná faktúra a kolaudácia.

4. Mali by ste záujem o školenie "Rozpočet, kalkulácia, fakturácia"?

Áno Nie

Kontrola rozpočtu, kalkulácia vlastných nákladov, výpočet zisku, správny výber subdodávok a ako ich vyhodnocovať, čo všetko treba vedieť pri výbere subdodávateľa, evidencia nákladov v účtovníctve (materiál, mzdy ,stroje, OPN ,režie VR,SR), fakturácia a konečná faktúra, analýza zisku prípadne straty.

5. V prípade že Vás zaujalo niektoré školenie napíšte konkrétne s čím ma Vaša firma najvačšie problémy v čom potrebujete poradiť.Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a tešíme sa na Vás!
© 2024 www.rozpoctar.sk